Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania služieb čistenia a žehlenia odevov a ďalších súvisiacich služieb („VOP“) spoločnosti MATTUR s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava odd.: Sro, vložka č. 138242/B, IČO: 52 401 936.

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť MATTUR s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava odd.: Sro, vložka č. 138242/B, IČO: 52 401 936 („Poskytovateľ“), je poskytovateľom najmä nie však výlučne služieb čistenia a žehlenia odevov, textilu a iného, ako aj ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“).

1.2 Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

1.3 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

1.4 Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

 1. Popis Služieb

2.1 Služba „čistenie a žehlenie“ a Služba „žehlenie“ Užívateľovi umožňuje zabezpečiť starostlivosť o odevy a textil, najmä v odstránení škvŕn a iného znečistenia čistením, praním alebo iným vhodným spôsobom a následného žehlenia, bez potreby osobnej návštevy obchodného miesta Poskytovateľa služieb.

2.2 Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaných Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov, v súlade s pokynmi Užívateľa a pokynmi výrobcu Oblečenia ohľadom materiálového zloženia a správnej údržby, ktoré sú s Oblečením pevne spojené v podobe štítku so štandardnými grafickými Symbolmi údržby.

 1. Definícia niektorých pojmov

3.1 Zmluva o poskytovaní Služieb (ďalej len „Zmluva“) je zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.

3.2 VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.3 Poskytovateľom je spoločnosť MATTUR s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava odd.: Sro, vložka č. 138242/B, IČO: 52 401 936.

3.4 Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.

3.5 Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – Spotrebiteľom je výlučne iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.

3.6 Oblečenie je súbor všetkých odevov, textilu a iných predmetov Poskytovateľom určených za vhodné na vykonanie Služby, ktoré Užívateľ zveril Poskytovateľovi na účel vykonania Služby.

3.7 Vyzdvihnutie a Doručenie Oblečenia prebieha na mieste určenom Užívateľom, v čase určenom Užívateľom, s prihliadnutím na zoznam lokalít, v ktorých sú Služby poskytované, a na momentálnu vyťaženosť Poskytovateľa, ak nie je dohodou určené inak. Zoznam lokalít, v ktorých je zabezpečované vyzdvihnutie a doručenie oblečenia, je na základe povahy údajov uverejnený na web stránke Poskytovateľa. Momentálna vyťaženosť Poskytovateľa je overená pri každom nahlásení Vyzdvihnutia a Doručenia Užívateľom.

3.8 Cena Služby a/alebo Služieb je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku.

3.9 Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a predplatených Službách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané vrátane DPH.

3.10 Doba poskytovania Služby a/alebo Služieb je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.

4.Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

4.1 Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

4.2 Zmluva môže byť uzatvorená najmä vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa ak nie je dohodnuté inak. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.

4.3 Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi Služby a poskytovanie ďalších súvisiacich Služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.

4.4 Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.

 

4.6 Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Objednávky, môže Užívateľ nahlásiť Poskytovateľovi prostredníctvom emailu alebo telefonicky, chyba bude v Zmluve následne opravená Poskytovateľom.

 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Služby, a to najmä Čistenie a Žehlenie odevov, Doručenie a Vyzdvihnutie oblečenia.

5.2 V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný:

 1. a) informovať o prípadnej dočasnej nedostupnosti Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov;
 2. b) Plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP;
 3. c) Ak na určitej položke Oblečenia symbol údržby chýba, alebo položka nemá byť podľa pokynov výrobcu vôbec čistená, prípadne je podľa posúdenia Poskytovateľa k čisteniu inak nevhodná, najmä je tu riziko poškodenia položky alebo iných vecí v dôsledku čistenia („Riziková položka“), je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať Užívateľa, upozorniť ho na existenciu Rizikovej položky a vyžiadať si od neho pokyn, či Rizikovú položku napriek tomu čistiť, prípadne akým spôsobom. Poskytovateľ je oprávnený stanoviť Užívateľovi k udeleniu pokynu primeranú lehotu. Po tom, ako Poskytovateľ pokyn obdrží, je povinný Užívateľa upozorniť na prípadnú nevhodnosť daného pokynu. Ak Užívateľ trvá na vyčistení Rizikovej položky napriek upozorneniu Poskytovateľa o nevhodnosti pokynu, je Poskytovateľ oprávnený požadovať, aby mu to Užívateľ potvrdil písomne (napr. emailom). Poskytovateľ je oprávnený primerane predĺžiť dohodnutý termín doručenia vyčisteného Oblečenia späť Užívateľovi o dobu, po ktorú čakal na príslušný pokyn Užívateľa, najviac však o dobu zodpovedajúcu svojou dĺžkou lehote stanovenej Užívateľovi k udeleniu pokynu.

5.3 V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:

 1. a) odmietnuť vyčistenie určitej položky Oblečenia v prípade, ak:

1)    ide o Rizikovú položku a Užívateľ včas neudelil Poskytovateľovi pokyn ohľadom ďalšieho postupu, napriek tomu, že ho k tomu Poskytovateľ vyzval, alebo

2)    ide o Rizikovú položku a pokyn Užívateľa ohľadom ďalšieho postupu je podľa posúdenia Poskytovateľa k poskytnutiu Služby zjavne nevhodný, alebo

3)    ide o položku Oblečenia vyžadujúcu špeciálnu starostlivosť alebo technologický postup čistenia, ktoré Poskytovateľ neponúka, alebo by sa na jeho čistenie vyžadovali mimoriadne náklady zo strany Poskytovateľa, alebo

4) k vyčisteniu položky Oblečenia Poskytovateľovi bránia mimoriadne okolnosti na strane Poskytovateľa, ktoré nebolo možné v dobe uzatvorenia Zmluvy predvídať a ani nie sú Poskytovateľom zavinené (vis maior), najmä nedostatok energie či surovín, štrajk, výluka, úradné opatrenie alebo omeškanie či výpadok subdodávok.

 1. b) dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 6 týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;
 2. c) vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;
 3. d) informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);
 4. e) jednostranne obmeniť alebo zmeniť špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe;
 5. f) odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.
 6. Práva a povinnosti Užívateľa

6.1 Užívateľ je oprávnený najmä:

 1. a) využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP;
 2. b) na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné.

6.2 Užívateľ je povinný najmä:

 1. a) platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
 2. b) neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
 3. c) oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi:
 4. d) čas a miesto pre Vyzdvihnutie a Doručenie Oblečenia;
 5. e) všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
 6. f) bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;
 7. g) brať na vedomie, že aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti a použitiu moderných technologických postupov a zariadení sa môže stať, že niektoré škvrny alebo znečistenia nebude možné z Oblečenia stopercentne odstrániť.
 8. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Užívateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy („Lehota na odstúpenie“). Ak však Poskytovateľ poskytne Službu pred uplynutím Lehoty na odstúpenie, je Užívateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy len do tej doby, kým je Služba Poskytovateľom poskytnutá.

7.2 Ak Užívateľ odstúpi od Zmluvy, je povinný uhradiť Poskytovateľovi pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté Poskytovateľom do okamžiku odstúpenia od Zmluvy. Ak Užívateľ odstúpi od Zmluvy, je povinný uhradiť náklady spojené s navrátením Oblečenia späť Užívateľovi.

7.3 Odstúpenie od Zmluvy, ktorého vzor tvorí prílohu týchto VOP, je možné Poskytovateľovi doručiť najmä vo vytlačenej podobe na adresu sídla Poskytovateľa alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@vyperto.sk. Lehota pre odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, pokiaľ Užívateľ v jej priebehu odošle Poskytovateľovi oznámenia, že od Zmluvy odstupuje.

7.4 Okrem dôvodov uvedených na iných miestach týchto Obchodných podmienok a dôvodov vyplývajúcich zo zákona, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

 1. a) Užívateľ trvá na vyčistení určitej položky Oblečenia, napriek tomu, že bol na nevhodnosť takého postupu Poskytovateľom vopred upozornený, alebo
 2. b) v poskytnutí Služby Poskytovateľovi bránia mimoriadne okolnosti na strane Poskytovateľa, ktoré nie je možné v dobe uzatvorenia Zmluvy predvídať a nie sú Poskytovateľom zavinené (vis maior), najmä nedostatok energie alebo surovín, štrajk, výluka, úradné opatrenie alebo omeškanie alebo výpadok subdodávok, alebo
 3. c) sa Užívateľ dostane do úpadku v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, alebo
 4. d) je voči Užívateľovi začaté konkurzné konanie, alebo
 5. e) Užívateľ vstúpi do likvidácie.

7.5 Odstúpenie od Zmluvy nepredstavuje akékoľvek žiadne vzdanie sa práva na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania, práva na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti ani dojednaní, ktoré majú vzhľadom ku svojej povahe zaväzovať Zmluvné strany aj po odstúpenie od Zmluvy. Ak bol dlh zabezpečený, nedotýka sa odstúpenia od Zmluvy ani zabezpečenia.

7.6 Ak je spoločne s poskytnutím Služby poskytnutý Užívateľovi darček, je darovacia zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Užívateľa, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a Užívateľ je povinný Poskytovateľovi poskytnutý darček vrátiť. Náklady spojené s vrátením darčeku späť Poskytovateľovi znáša Užívateľ.

 1. Zmena Služby

8.1 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky.

8.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané najmä odoslaním oznámenia o zmene služby na e-mailovú adresu uvedenú na web stránke Poskytovateľa.

8.3 Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa.

8.4 V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

 1. Úschova

9.1 Ak dôjde k zmareniu doručenia vyčisteného Oblečenia späť Užívateľovi, uschová Poskytovateľ Oblečenie vo svojich prevádzkových priestoroch („Úschova“) a kontaktuje Užívateľa za účelom dohodnutia sa na náhradnom termíne doručenia. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na náhradnom termíne doručenia, prípadne, ak dôjde k zmareniu doručenia vyčisteného Oblečenia aj v náhradnom termíne, je Užívateľ povinný si bez zbytočného odkladu po tom, ako k tomu bol Poskytovateľom vyzvaný, vyzdvihnúť vyčistené Oblečenie z Úschovy. Náklady spojené s vyzdvihnutím vyčisteného Oblečenia z Úschovy nesie Užívateľ sám.

9.2 Ak si Užívateľ nevyzdvihne Oblečenie z Úschovy ani do 2 mesiacov odo dňa, v ktorom k tomu bol Poskytovateľom vyzvaný, je Poskytovateľ povinný stanoviť Uživateľovi primeranú dodatočnú lehotu k vyzdvihnutiu Oblečenia, nie kratšiu ako 1 mesiac („Dodatočná lehota“), a upozorniť Užívateľa na možnosť svojpomocného predaja Oblečenia v prípade, že si Užívateľ Oblečenie nevyzdvihne ani v Dodatočnej lehote. Po márnom uplynutí Dodatočnej lehoty je Poskytovateľ oprávnený nevyzdvihnuté Oblečenie na účet Užívateľa vhodným spôsobom predať. Proti výťažku z predaja Oblečenia je Poskytovateľ oprávnený si započítať svoje splatné pohľadávky voči Užívateľovi vyplývajúce zo Zmluvy vrátane nákladov účelne vynaložených na uschovanie Oblečenia.

 1. Cena za Službu a platobné podmienky

10.1 Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa.

10.2 Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle bodu 8.3 VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa.

10.3 Platbu Ceny za Službu môže Užívateľ uskutočniť spôsobom, ktorý za týmto účelom sprístupní Poskytovateľ, predovšetkým ale:

A, platobnou kartou,

B, bankovým prevodom,

C, v hotovosti.

10.5 Po uhradení celej Ceny bude Užívateľovi vystavený a doručený príslušný daňový doklad za objednanú Službu a/alebo Služby.

10.6 Úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,05 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

 1. Práva z vadného plnenia

11.1 Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi, že poskytnutá Služba nemá vady. Zjavnú vadu Služby je Užívateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť. Skryté vady Služby je Užívateľ povinný Poskytovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa prevzatia vyčisteného Oblečenia od Poskytovateľa.

11.2 Užívateľ vady Poskytovateľovi oznamuje zaslaním emailu na emailovú adresu dostupnú na webovom portáli Poskytovateľa, v ktorom (a) podrobne popíše reklamované Oblečenie a vadu, (ii) uvedie číslo Objednávky (príp. inú identifikáciu), (iii) uvedie svoje kontaktné údaje, a ku ktorému (iv) priloží fotografiu reklamovaného Oblečenia (ak je to možné). Poskytovateľ sa k vade vyjadrí najneskôr do 30 dní od doručenia reklamačného emailu.

11.3 V prípade takej vady Služby, ktorú je možné podľa posúdenia Poskytovateľa odstrániť za pomoci zariadení a technologických postupov používaných Poskytovateľom („Odstrániteľná vada“), má Užívateľ právo od Poskytovateľa požadovať bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu (najmä opakovaným vyčistením príslušnej položky Oblečenia) alebo primeranú zľavu z Ceny. V prípade vady, ktorá nie je Odstrániteľnou vadou („Neodstrániteľná vada“) má Užívateľ právo požadovať od Poskytovateľa primeranú zľavu z Ceny alebo od Zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy má Užívateľ aj v prípade, že poskytnutá Služba má súčasne aspoň 3 Odstrániteľné vady, alebo sa určitú Odstrániteľnú vadu Služby nepodarilo Poskytovateľovi opakovane odstrániť.

11.4 Užívateľ nemá práva z vadného plnenia ohľadom vady či poškodenia, ktoré malo Oblečenie už pred odovzdaním Poskytovateľovi, prípadne ktoré vznikli až po poskytnutí Služby inak ako v dôsledku porušenia povinnosti Poskytovateľa. Užívateľ ďalej nemá práva z vadného plnenia ohľadom vady Služby, ktorá vznikla v dôsledku toho, že Užívateľ trval na vyčistení Rizikovej položky, napriek tomu, že bol na nevhodnosť takého postupu Poskytovateľom vopred upozornený.

 1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

12.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie faktúr a podobne).

12.2 Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

12.3 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Užívateľa – spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu, počas ktorej je v platnosti konkrétna Objednávka.

13.3 Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak, alebo si tak Zmluvné strany písomne nedohodnú, nepovažuje sa žiadny záväzok Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy za fixný záväzok v zmysle ustanovenia § 518 Občianskeho zákonníka. Za písomnú formu nebude pre účely tohto odseku považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.

13.4 Ak je niektoré ustanovení Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok) neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých

13.5 zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.

13.6 Poskytovateľ nie je vo vzťahu k Užívateľovi viazaný žiadnymi kódexami chovania

13.7 Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie Služby na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného aj dozor nad dodržovaním Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené na Internetových stránkach Poskytovateľa.

13.8 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie k urovnaniu všetkých sporov vzniknutých zo Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou zmierlivou cestou.

13.9 Užívateľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, Užívateľ je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, adresa internetovej stránky: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Tieto Obchodné podmienky sú účinné od [•].

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

 

– Dátum …………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.