OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1. Užívateľ je povinný uvádzať svoje údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene svojich údajov poskytnutých Poskytovateľovi. Ochrana osobných údajov Užívateľa – fyzickej osoby je poskytovaná Všeobecným nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  Aj bez súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnený spracúvať osobné údaje týkajúce sa Užívateľa za účelom:
  • i) uzatvorenie Zmluvy a plnenie práv a povinností zo Zmluvy,
  • ii) dodržovania povinností Poskytovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov, napr. archivačných povinností a povinnosti voči orgánom štátnej správy, a
  • iii) zaistenie oprávnených záujmov Poskytovateľa ako sú: rozvoj a vývoj poskytovaných služieb, nahrávanie a monitorovanie hovorov so Zákazníckou linkou, evidencia dlžníkov, vymáhanie pohľadávok a vedenie súdnych sporov a predchádzanie vzniku škôd na majetku Poskytovateľa.
 2. Len so súhlasom Užívateľa je Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnený spracúvať osobné údaje týkajúce sa Užívateľa za účelom:
  • i) zasielania obchodných noviniek a ponúk produktov a služieb Poskytovateľa či tretích strán,
  • ii) monitorovania chovania Užívateľov na Internetových stránkach (nad rámec získavania informácií o chovaní užívateľov navštevujúcich Internetové stránky prostredníctvom cookies),
  • iii) profilovania Užívateľov,
  • iv) predávania osobných údajov tretím stranám (mimo rozsah, ktorý je nutný k plneniu práv a povinností zo Zmluvy).

Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a Užívateľ je oprávnený ho kedykoľvek odvolať.

 1. V rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelov uvedených v odsekoch VOP spracúva Poskytovateľ najmä nasledujúce kategórie osobných údajov týkajúcich sa Užívateľa:
  • i) Identifikačné údaje Užívateľa (meno a priezvisko, adresa miesta vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu / doručenia vyčisteného Oblečenia, podpis, u Užívateľa – fyzickej osoby – podnikateľa adresa sídla, IČO a prípadne IČ DPH),
  • ii) kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo),
  • iii) údaje nutné k plneniu Zmluvy (adresa pre vyzdvihnutie Oblečenia k vyčisteniu, adresa pre doručenie vyčisteného Oblečenia späť Užívateľovi),
  • iv) údaje o objednaných službách Poskytovateľa (druh a špecifikácia poskytovanej služby, objem služieb a ich cena, informácie o platobnej morálke),
  • v) údaje o aktivite Užívateľa na internete (niektoré druhy tzv. cookies, údaje poskytnuté najmä sieťami Facebook, LinkedIn a Google).
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracúvania, avšak najdlhšie po dobu 10 rokov. Aj po uplynutí tejto doby je však Poskytovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v anonymizovanej podobe. Osobné údaje budú spracúvane v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 3. Spracúvaním Osobných údajov môže Poskytovateľ poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa (napr. osobu prevádzkujúcu pre Poskytovateľa call centrum). Okrem osôb poverených spracúvaním údajov a osôb dopravujúcich Oblečenie nebudú tieto údaje Poskytovateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Užívateľa poskytované tretím osobám. Za písomnú formu bude pre účely tohto odseku považovaná aj výmena e-mailových či iných elektronických správ.
 4. V súvislosti s ochranou osobných údajov má Užívateľ najmä právo:
  • i) získať od Poskytovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež právo získať informácie o ich spracúvaní v rozsahu stanovenom v čl. 15 GDPR (napr. informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov príjemcoch osobných údajov, plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uchovávané),
  • ii) požadovať, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Užívateľa, a s prihliadnutím k účelom spracúvania požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,
  • iii) požadovať, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje Užívateľa, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR (napr. osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získavané alebo inak spracúvané, Užívateľ odvolá súhlas, na ktorého základe boli osobné údaje spracúvané, osobné údaje boli spracúvané nezákonne),
  • iv) požadovať, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie, v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR,
  • v) získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Poskytovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, bez toho, aby by tomu Poskytovateľ bránil,
  • vi) kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré sa vykonáva na základe oprávnených záujmov, vrátane namietania proti profilovaniu a priamemu marketingu,
  • vii) podať sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.